História

Malá obec Bodružal sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd neďaleko od okresného mesta Svidník a slovensko-poľskej štátnej hranice v doline potoka Bodružalík. Jej mier­ne členitý chotár v minulosti pokrývali pre­važne bukové porasty. Potočnú radovú dedinu s nepravidelne rozptýlenou zástavbou založili v druhej polovici 16. storočia na valašskom práve. Patrila makovickému panstvu sídlia­cemu v hrade Zborov. Obyvateľstvo obce, ktoré sa živilo poľnohospodárstvom, pastier­stvom, prácou v lese a povozníctvom, tvorili Rusíni. Podobne ako celý región aj Bodružal postihol v druhej polovici 19. storočia hlad a následne vysťahovalectvo. Počas oslobodzo­vacích bojov v druhej svetovej vojne obec situ­ovaná neďaleko duklianskeho bojiska utrpela značné škody.