Pamiatky

Chrám sv. Mikuláša v Bodružale

História a súčasnosť chrámu
Areál dreveného chrámu zasväteného sv. Mikulášovi patrí k najstarším a najlepšie zachovaným cerkvám východného obradu na Slovensku. Od roku 1685 stojí na vyvýšenom mieste nad cestou a zástavbou. Je obohnaný drevenou ohradou z vodorovne uložených br­vien prekrytých šindľovou sedlovou strieškou. Sprístupnený je bránkou, ktorú tvoria štyri drevené stĺpy. Bránku prekrýva šindľom krytá kužeľová strieška. Vo vnútri ohrady je starší cintorín. Samostatný objekt zvonice postavili neskôr, až v 19. storočí.
Na najstaršiu známu úpravu chrámu upozorňuje na pôvodnom vstupnom portáli vyryté datovanie 1692. Ďalšia úprava z kon­ca 18. storočia sa týkala novej maľby interié­ru datovanej do rokov 1793 až 1797. Z roku 1794 pochádza aj ikonostas a prestol, ktoré podľa autorského rukopisu vytvorili v jednej dielni. Chrám tvorí trojpriestorová zrubová stav­ba s rovným uzáverom, pôvodne vybudovaná z menej trvanlivého jedľového dreva. Typolo­gický a konštrukčne patrí do skupiny lemkov- ských chrámov. Zrub stojí na nízkej kamennej podmurovke. Jeho vonkajší povrch chráni nedávno obnovené vertikálne doskové deb­nenie, ktorého škáry prekrývajú lišty. Mierne kónický sa zužujúca veža je vybudovaná sa­mostatnou stípikovo-rámovou konštrukciou. Jej vrchná časť, v exteriéri zvýraznená pred­sunutým obkladom s dekoratívnym ukonče­ním, ukrýva izbicu - miestnosť, v ktorej sú umiestnené zvony. Najstarší z nich je z roku 1759. Zastrešenie trojúrovňovými, k východu klesajúcimi stanovými strechami s dekoratív­nymi cibuľkami ukončenými kovanými krížmi zdôrazňuje charakteristickú trojdielnosť chrá­mových priestorov. Pred pôvodný vstup s jednoducho zdobeným datovaným pravouhlým portálom pristavili neskôr úzke zádverie, z ktorého je rebríkovým schodiskom sprístupnená veža.
Loď a podvežie tvorí jeden zrub, takže obidva priestory majú rovnakú šírku. Odlišuje ich len rozdielny strop. Strop vo svätyni a v lodi tvorí nepravá drevená klenba v tvare zreza­ného ihlana, v babinci je strop rovný. Priestor lode a svätyne presvetľujú pravouhlé okná len z juhu a východu. Vnútornú stenu na severnej strane lode zdobí baroková nástenná maľba s motívom Posledného súdu a Kalvárie. Stvár­nenie oboch výjavov, netypické pre ortodoxné prostredie, je dôkazom silného vplyvu západ­nej kultúry v prostredí, kde dominovalo skôr východné - byzantské poňatie kresťanstva. Pri zostavovaní barokového ikonostasu z konca 18. storočia vsadili do novej archi­tektúry aj staršie ikony z polovice 17. storočia pochádzajúce pravdepodobne z pôvodného ikonostasu tak, že nové obrazy „písali" na rube. Zo začiatku 18. storočia pochádza žert- venik, bočný oltár na prípravu eucharistie. Pri oprave zrubovej konštrukcie začiatkom 20. storočia