História obce

Juhozápadne od Bardejova v blízkosti v minulosti dôležitej obchodnej cesty vedúcej z juhu na sever Európy v mierne zvlnenom chotári leží malá obec Hervartov. Potočnú radovú dedinu založili a osídlili niekedy v pr­vej polovici 14. storočia nemeckí osadníci, čo dokladá aj pôvodný názov Eberhardvagasa pochádzajúci pravdepodobne od mena prvé­ho šoltýsa obce. Najstarší historický doklad o jej existencii pochádza z roku 1340. V čas­tých sporoch o obecné vlastníctvo sa objavujú Perényiovci a Ján Zápoľský. Najdlhšie, až do konca 17. storočia, však obec patrila do majet­ku slobodného kráľovského mesta Bardejov, ktoré ju počas stavovských povstaní dalo naj­prv do zálohu a potom predalo. Počas refor­mácie sa okolo roku 1650 pôvodne rímskoka­tolícky kostol dostal do rúk evanjelikov, ktorí ho definitívne opustili po roku 1711. Miestni obyvatelia sa živili prevažne roľníctvom, cho­vom dobytka a oviec, predovšetkým však ťaž­bou a spracovaním dreva.