Pamiatky

Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove
 
História a súčasnosť kostola
Na terénnej vyvýšenine uprostred vyso­kých líp v centre obce je situovaný v maleb­nom zoskupení zástavby obytných domov a kamenných sypární drevený kostol obohna­ný kamenným múrom so šindľovou strieškou a s drevenou bránkou. Mohutnú zrubovú kon­štrukciu s vysokou, šindľom pokrytou stre­chou s vežičkou nad prechodom lode do pres­bytéria postavili z tisového dreva. Podľa za­chovaných častí zvyškov pôvodného gotického oltára možno predpokladať, že kostol pravde­podobne stál už v druhej polovici 15. storočia, keďže hlavný oltár s centrálnym výjavom sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, zreštau­rovaný do náznaku pôvodnej podoby v rokoch 1985 až 1990, vznikol medzi rokmi 1460 až 1480. Originály bočných oltárnych krídiel sa nachádzajú v galérii v Budapešti. Základom pozdĺžnej dispozície stavby je obdĺžniková loď s polygonálnym presbytériom. Malá sak­ristia je prístupná aj z exteriéru. Na prelome 16. a 17. storočia pristavali k západnej stene lode kónickú vežu stĺpikovej konštrukcie s ihlanovou strechou s kovovým krížom vo vr­chole. V podveží neskôr vznikol priestor pre ženy (babinec). Plášť veže tvorí šindeľ, len prízemná a najvyššie položená časť je uzavretá vertikálnym doskovým debnením so škárami prekrytými lištami. Ku gotizujúcemu vzhľadu kostola zasvätenému sv. Františkovi z Assisi prispievajú okrem mohutnej sedlovej strechy vysoké obdĺžnikové okná a najmä časť maliar­skej výzdoby svätyne spolu s celkovým vnú­torným členením stavby. Absenciu chýbajú­ceho oporného systému typického pre gotické stavby nahrádza okolo objektu vedúca pultová šindľová strieška chrániaca základovú časť zrubu pred dažďom. Steny interiéru s rovným trámovým stro­pom, ktorý v presbytériu na konci 19. storočia pri inštalovaní nového oltára nahradili ná­znakom drevenej klenby s rebrami, pokrýva­jú nástenné maľby. Najstaršie odkryli v roku 1970 vo svätyni. Neskorogotický štylizovaný rastlinný dekór pochádza z konca 16. storočia. Autorom malieb je J. Molitoris. Mladšie maľ­by komponované v pásoch na južnej strane lode pochádzajú z roku 1665 a autor ich vytvo­ril v duchu raného protestantského baroka. Zobrazujú biblické výjavy Adama a Evy pred stromom poznania, sv. Juraja v zápase s dra­kom i obľúbenú tému podobenstva o múdrych a pochabých pannách. Didaktickú funkciu malieb podčiarkujú citáty z Biblie v latinčine a biblickej češtine. Zaujímavosťou je dedikačný nápis v slovenčine, ktorý uvádza, že maľby dal namaľovať Prokop Kundrat s manželkou. Maľbu vytvoril bardejovský maliar A. Haffčík. Vnútorná výzdoba kostola prešla počas refor­mácie rozsiahlejšími úpravami, keďže evanje­lickí veriaci v duchu protestantizmu odstránili niektoré časti staršej výzdoby a nahradili ich novými. Patrí k nim polychrómovaná dreve­ná krstiteľnica, jednoduchá patronátna lavi­ca a tabuľový obraz Poslednej večere z roku 1653. Do priestoru na východnej strane zasa­huje empora zdobená slepou arkádou s mramorovaním nesúca mladší organ z prelomu 19. a 20. storočia. V pravouhlom výreze trium­fálneho oblúka je na vyrezávanom drevenom tráme skupina Kalvárie s Kristom na kríži, Pannou Máriou a sv. Jánom Evanjelistom označená monogramom H. A. Z ostatného vy­bavenia si pozornosť zaslúži rokokové tabernákulum a olejomaľba sv. Františka z Assisi z konca 18. storočia. Neobvyklým prvkom je podlaha tvorená z kamenných platní, ktorá je v drevených kostoloch zriedkavá. Kostol dodnes využívajú veriaci. Návštev­níkom najstaršieho dreveného kostola na Slovensku, ktorého architektúra je odrazom kamennej sakrálnej architektúry západného obradu na východnom Slovensku, slúži Cen­trum služieb cestovného ruchu, ktoré tu otvo­ril Prešovský samosprávny kraj.