Pamiatky

Gotický kostol Všetkých Svätých
 
Dodnes najstaršou zachovanou pamiatkou Tvrdošína je drevený rímsko-katolícky gotický kostol z 1.polovice 15. stor., ktorý sa nachádza na miestnom cintoríne severovýchodne od Trojičného námestia. Prvá písomná zmienka o existencii kostola a fary je z rokov 113 a 1395, ale toto datovanie sa neviaže k dnešnému objektu kostola.
Odborníci sa zhodujú v tom, že je to dielo jedinečné, celkom pôvodné a neopakujúce sa ani v príbuznej variácii. Spája sa v ňom umenie majstrov niekoľkých storočí a rôznych foriem prejavu do jednotnej komplexnej sily.
Architektúru dreveného kostola nie je možné zaradiť do tradičného vývoja, pretože nie je kópiou niečoho alebo napodobňujúcim dielom. Vychádza z čistých slohových prvkov a vyhýba sa ľudovej tradícii. Obsahuje vlastné umelecké hodnoty, odlišné od bežného vidieckeho prostredia. Nejde tu o eklektizmus, ale o vytvorenie celkom novej hodnoty.
Z pôvodného gotického oltára sa zachovalo krídlo s maľbou sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa, ktorého fragmenty sa nachádzajú v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a Múzeu krásnych umení v Budapešti, kde sa nachádza gotický oltárny obraz Oplakávanie Krista. Táto tabuľová maľba si získala popularitu v umelecko-historických kruhoch, bola ocenená neobyčajná pôsobivosť tohto diela. Historikov umenia miatol tento osobitý výtvarný prejav a hľadali jeho korene v najširšom okruhu európskej tvorby, napr. francúzskej u majstra Avignonskej piety (1450-1460).
V druhej polovici 17. stor. sa uskutočnili v objekte rozsiahle stavebné a maliarske úpravy. Jeho dnešná podoba je zreštaurovaná renesančná úprava z rokov 1650-1654. Pozoruhodný je interiér so vzácnym barokovým oltárom z lipového dreva bez polychrómie z konca 17. a začiatku 18. stor. s bohatou sochárskou výzdobou, ktorý je prirovnávaný k oltárom z talianskych dielní. Objekt zdobia nástenné maľby a maľovaný drevený kazetový strop, pôsobivá je i neskororenesančná kazateľnica.
Vykonané rozsiahle opravy a celková rekonštrukcia niektorých častí pbjektu (1986-1993) priniesli Tvrdošínu v roku 1994 ocenenie paneurópskej mimovládnej organizácie EUROPA NOSTRA "za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vybavenie ručnou prácou”. V roku 2008 bol  zapísaný spolu s ďalšími drevenými kostolmi slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.